Anti-omkopingsbeleid van Visa Inc.

1.0 Doel

Visa Inc. heeft dit anti-omkopingsbeleid (het ‘Beleid’) aangenomen om te voldoen aan de vereisten en beperkingen van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en andere toepasselijke internationale anti-omkopingswetten.

2.0 Toepassingsgebied

Het Beleid is van toepassing op alle bestuurders, functionarissen, medewerkers en tijdelijke medewerkers (‘Visa-medewerkers’) van Visa Inc. en zijn dochterondernemingen (‘Visa’ of het ‘Bedrijf’).  Dit Beleid moet worden gelezen in samenhang met ander bedrijfsregels, -procedures en -richtlijnen, waaronder de Zakelijke Gedragscode en Ethiek , het Reis- en onkostenvergoedingenbeleid en het Purchasing Card Program-beleid. Indien dit Beleid echter restrictiever is, vervangt het de andere geldende beleidsregels en -procedures van het Bedrijf (inclusief geschenken, maaltijden of amusement). Dit Beleid kan worden vertaald in andere talen, maar de Engelse versie is het origineel en heeft altijd voorrang op de andere talen.

De regionale Ethics and Compliance- en juridische afdelingen kunnen geografische of landspecifieke drempelwaarden voor uitgaven vaststellen waarboven voorafgaande goedkeuringsprocedures vereist zijn. De regionale Ethics and Compliance- en juridische afdelingen kunnen vragen beantwoorden over dit Beleid en advies geven over landspecifieke procedures.

3.0 Beleidsverklaring

Het Bedrijf streeft ernaar om klanten te winnen via eerlijke en billijke concurrentie op de markt. Naleving van dit anti-omkopingsbeleid en de richtlijnen voor anti-omkopingsbeleid (Bijlage A) zijn ieders verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. De raad van bestuur en zijn Audit and Risk Committee, de Chief Executive Officer, het senior management en de Chief Ethics and Compliance Officer hebben allen de specifieke taak ervoor te zorgen dat het Bedrijf de hoogste wettelijke en ethische normen naleeft bij zakelijke transacties. Visa zal zich bij zijn activiteiten strikt houden aan de toepasselijke anti-omkopingswetgeving.  Het direct of indirect beloven, toestaan, aanbieden, geven, accepteren of vragen van iets van waarde, of enig ongepast voordeel, aan iemand met de bedoeling of de schijn van ongepaste beïnvloeding van zijn of haar beslissingen of gedrag, of als beloning voor ongepaste prestaties, is ten strengste verboden.

Het Bedrijf zet zich in om zijn verplichtingen in het kader van de anti-omkopingswetgeving na te leven. Als Amerikaans bedrijf dat op de New York Stock Exchange wordt verhandeld, is het Bedrijf onderworpen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). De FCPA is een wet met strafrechtelijke bepalingen die het direct of indirect beloven, toestaan, aanbieden of geven van iets van waarde verbiedt aan niet-Amerikaanse overheidsfunctionarissen (een brede term die medewerkers op alle niveaus van niet-Amerikaanse overheden omvat, evenals medewerkers van commerciële bedrijven die eigendom zijn van de staat of door de staat worden gecontroleerd, zoals een financiële instelling in handen van de staat, en niet-Amerikaanse politieke kandidaten, politieke partijen of partijfunctionarissen, en openbare internationale organisaties) om een handeling of beslissing van een niet-Amerikaanse functionaris in zijn of haar officiële hoedanigheid te beïnvloeden. De FCPA is van toepassing op het gedrag van het Bedrijf en de Visa-medewerkers wereldwijd. Het Bedrijf is ook onderworpen aan een aantal wetten en voorschriften betreffende zakelijke fooien die mogen worden geaccepteerd door Amerikaans overheidspersoneel. Het beloven, aanbieden of leveren van een geschenk, gunst of andere gift aan een overheidsfunctionaris of medewerker van de Amerikaanse overheid in strijd met deze regels kan niet alleen een overtreding van het bedrijfsbeleid zijn, maar ook een strafbaar feit.

Het Bedrijf en de Visa-medewerkers moeten ook voldoen aan de Britse Bribery Act 2010 (de ‘Bribery Act’). De Bribery Act verbiedt zowel steekpenningen aan overheidsfunctionarissen als commerciële omkoping. Volgens de Bribery Act is het een strafbaar feit om steekpenningen aan te bieden, te beloven of te geven (wat in het kader van dit anti-omkopingsbeleid een financieel of ander voordeel betekent); om steekpenningen te vragen, ermee in te stemmen deze te ontvangen of aan te nemen; of om een buitenlandse ambtenaar om te kopen. Het Bedrijf kan ook plaatsvervangend aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorkomen van omkoping namens het Bedrijf en is verplicht adequate procedures in te voeren ter voorkoming van omkoping door degenen die diensten voor of namens het Bedrijf verlenen, met inbegrip van diensten die door dochterondernemingen worden verleend.

Naast de FCPA en de Bribery Act kan het Bedrijf over de hele wereld onderworpen zijn aan andere anti-omkopingswetten.  

Het is ten strengste verboden iets van waarde aan te bieden of te geven aan een overheidsfunctionaris of een bevoegde overheidsfunctionaris (zoals gedefinieerd in Bijlage A) van een land in strijd met de anti-omkopingswetgeving, of illegale betalingen te doen aan externe partijen terwijl men weet, of reden heeft om te vermoeden, dat een deel zal worden aangeboden, gegeven of beloofd aan een dergelijke functionaris. Faciliterende betalingen – betalingen om de uitvoering van een routinematige overheidshandeling te bespoedigen of te verzekeren – zijn eveneens verboden.

Ten slotte verbieden veel anti-omkopingswetten ook het beloven, aanbieden of betalen van steekpenningen of smeergeld aan particuliere partijen. Dit Beleid verbiedt het beloven, toestaan, aanbieden, geven, accepteren of vragen om iets van waarde of enig ander voordeel aan enigeexternepartij, waaronder een klant, potentiële klant, verkoper of andere zakenpartner, met de bedoeling of de schijn van ongepaste beïnvloeding of beloning van de zakelijke beslissingen van de ontvanger.

4.0 Verantwoordelijkheid

4.1 Policy Owner en Program Owner

De Chief Ethics and Compliance Officer is de verantwoordelijke voor het beleid en het programma en zal het Beleid beheren en een beleidskader ontwikkelen met procedures, instrumenten, communicatie en training om dit Beleid uit te voeren en de doelen ervan te bereiken. Global Ethics and Compliance zal toezicht houden op de jaarlijkse training over het Beleid die aan de betrokken Visa-medewerkers zal worden aangeboden.

4.2 Uitvoerende sponsor

De beleidsuitvoerende sponsor is het hoofd van de juridische afdeling.

4.3 Beleidstoezicht

De Corporate Risk Committee (CRC) zal toezicht houden op de uitvoering van het Beleid via periodieke updates van Global Ethics and Compliance.  

4.4 Uitzonderingen

Uitzonderingen op het Beleid moeten vooraf worden goedgekeurd door de Policy Owner, de juridisch adviseur van het beleid en het CRC. De Policy Owner zal alle uitzonderingen of vrijstellingen van het beleid bijhouden.

5.0 Onderzoek naar schendingen

Het Bedrijf zal alle meldingen onderzoeken die het ontvangt over een schending of vermoedelijke schending van dit beleid en zal geen enkele vorm van vergelding tolereren voor meldingen of klachten die te goeder trouw zijn ingediend. Visa’s Zakelijke Gedragscode en Ethiek beschermt iedereen die een melding of klacht indient, en van Visa-medewerkers wordt verwacht dat ze meewerken aan intern onderzoek naar wangedrag.

Elk gedrag dat in strijd is met het Beleid, de Zakelijke Gedragscode en Ethiek van het Bedrijf of de toepasselijke wetgeving kan leiden tot disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband, afhankelijk van lokale wettelijke vereisten.

6.0 Beleidsreview

De Policy Owner dient het Beleid (ten minste) jaarlijks opnieuw te bekijken, om ervoor te zorgen dat het relevant blijft en effectief is voor het behalen van de gestelde bedrijfsdoelen, en om indien nodig updates aan te bevelen bij het CRC.

7.0 Validatie van de naleving van het beleid

Het Beleid en de bijbehorende procedures zijn onderworpen aan periodieke validatie van Global Ethics and Compliance en/of interne audit om de doeltreffendheid van de uitvoering en de voortdurende naleving van het Beleid te bepalen. Bevindingen en risicobeperkende strategieën kunnen met belanghebbenden worden besproken. Belangrijke bevindingen worden indien nodig gerapporteerd aan de CRC en/of de raad van bestuur of de daarvoor aangewezen commissie(s).

8.0 Gerelateerde documenten

  • Beleid inzake Reis- en onkostenvergoedingen en Purchasing Card Program
  • Richtlijnen voor het Global Card Program – Reis- en onkostenvergoedingen en Purchasing Card